Bouwen op Schouwen(2) Matthijs Zeelenberg

De jonge bevolking trekt weg en het aantal ouderen neemt toe.  De huidige woningenmarkt in Zeeland stagneert. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de huidige crisis. Maar vooral ook door te weinig vernieuwing. Waar werken, wonen en recreëren in de praktijk steeds meer in elkaar overlopen, wordt in de regelgeving nog steeds uitgegaan van vaste bestemmingen of sectoren. De mogelijkheden die de Zeeuwse Delta biedt worden niet of nauwelijks gebruikt. Bijna alle uitbreidingen van dorpen en steden worden op dezelfde “Vinex-achtige” manier ontwikkeld.

Ook vakantieparken moeten door de van overheidswegen opgelegde verhuurverplichting in vaste formats worden ontwikkeld. De verplichte verhuur van recreatiewoningen is de oorzaak van de monotonie en eenvormigheid van de woningen. Op deze manier ontwikkelen de plannen zich steeds in de zelfde korrelgrootte en op dezelfde manier. Dit terwijl de wereld om ons heen, op drie vlieguren afstand, zich wel snel vernieuwt.

Deze stilstand in ontwikkelingsmogelijkheden door verouderde regelgeving kunnen wij ons niet veroorloven in een provincie die dit marktsegment als levensader zeer nodig heeft. We kunnen we het tij keren. Krimp kan een halt worden toegeroepen. Groei gestimuleerd. We moeten het huidige vakjesdenken en functiescheiding doorbreken met sterke integrale vernieuwende verblijfsconcepten. Ons tot doel stellen niet meer-van-het-zelfde te ontwikkelen en de regels die dat mede veroorzaakt hebben te heroverwegen en aan te passen. Het is onmogelijk om voorbereid op de toekomst te ontwikkelen en te vernieuwen, met handen en voeten gebonden door de regels en wetgeving van gisteren. Durf afstand te doen van het contingenteren van te bouwen woningen. Deeltijdwonen, transnationaalwonen en andere nieuwe “woonprodukten” kunnen het antwoord zijn op de veranderende vraag.

Laat de markt haar werk doen. Er is in de markt een grote behoefte aan meer diversiteit van woonvormen, meer avontuur, meer natuurbeleving, meer individualiteit en meer zorgfaciliteiten, kortom andere meer aantrekkelijke woonmilieus. Door diversiteit aan woonvormen te stimuleren wordt jaarronde exploitatie van voorzieningen mogelijk en kan leegstand in de winter van bijv. winkels voorkomen worden. Zeeland beschikt over natuurlijke kwaliteiten en mogelijkheden: de eilanden omringd door water. Door de combinatie te zoeken van natuur, wonen ,werken en recreëren kan men in Zeeland een zich onderscheidende wooneconomie ontwikkelen die de vitaliteit in Zeeland terugbrengt.

Laten we samen deze nieuwe weg bewandelen. Ik doe een beroep op het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om bij het opstellen van de nieuwe programma’s en doelstellingen durf te tonen. Laten we experimenteren met vernieuwende projecten en die gebruiken als een proeftuin voor nieuwe mogelijkheden. Weg van het vakjesdenken, weg van functiescheiding. Op weg naar een nieuwe geïntegreerde wooneconomie in Zeeland. Klaar voor de toekomst.