Nieuwe natuur Preekhilpolder

 

De herinrichting van de polder was een initiatief van Matthijs en Richtje Zeelenberg, die de voormalige landbouwgronden in bezit hebben en houden.  Er is dan ook sprake van particulier natuurbeheer.  Een klein deel van het nieuwe gebied is in eigendom bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Directeur Michiel Houtzagers was dan ook bij de openingshandeling aanwezig, mede omdat het natuurgebied integraal is ingericht.

 De plannen om de landbouwgronden in de Preekhilpolder aan te laten sluiten op het bestaande natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap dateren al uit 1994.  In het kader van de landinrichting werd het gebied toen begrensd als natuurgebied. Een paar jaar geleden besloten Matthijs en Richtje Zeelenberg deze plannen te verwezenlijken. In nauwe samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ontwierp Martin Annema een inrichtingsplan. Matthijs Zeelenberg: “Bij de inrichting zijn we uitgegaan van de landschappelijke elementen die in een bedijkte polder karakteristiek zijn. We kunnen straks genieten van vochtige en bloemrijke graslanden. Om het kleinschalige karakter te versterken loopt er een aantal dijkjes door het nieuwe natuurgebied waar o.a. meidoorns op aangeplant worden. Een hogere dijk zorgt voor een afscherming van de N57 en het daarnaast liggende fietspad. Het realiseren van de dijken heeft naast een landschappelijk argument ook een praktische reden. Over een groot deel van het nieuwe natuurgebied is de bemeste toplaag afgegraven. Met deze 23.000 kuub zand en klei zijn de dijken aangelegd.”  Gedeputeerde Joop Evertse loofde het initiatief. “Particulier natuurbeheer is een moeilijk onderwerp. Het vergt een omslag in denken. Door het omvormen van landbouwgrond tot natuur neem je als particulier een onomkeerbaar besluit. Zeker als het om onroerend goed gaat, vraagt dit een goede visie op de toekomst. Matthijs en Richtje Zeelenberg laten hier zien dat het wel kan en tot een prachtig resultaat kan leiden. De provincie Zuid-Holland streeft naar 2.600 hectare nieuwe natuur die in de vorm van particulier natuurbeheer gerealiseerd wordt. Dit is een bescheiden maar waardevolle stap voorwaarts.”    Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap, gaf aan trots te zijn op de samenwerking tussen de verschillende partijen. “Het is voor het eerst dat onze stichting betrokken was bij particulier natuurbeheer. Het was een boeiend proces. We gaan het gebied samen beheren, dus zullen ook in de toekomst nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen. Ik durf nu al te stellen dat aan de schatkamer Preekhilpolder een parel is toegevoegd. Het nieuwe natuurgebied is niet vrij toegankelijk maar heel goed te overzien vanaf de oude dijken die door de polder lopen. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft door haar deel een wandelroute lopen. Deze Margrietroute is te downloaden van de website: www.zuidhollandslandschap.nl